Privacyverklaring AVG BBE

Wij respecteren de privacy van onze gebruikers en in het bijzonder de rechten van gebruikers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming AVG). Voor meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens, kun je terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over ons

De website www.timmerwerf.nl (er wordt ook nog gebruik gemaakt van een tweede domeinnaam www.eelderdiephof.nl) wordt voor de binnentuin beheerd door de BBE en de VvE van de parkeergarage. Beiden zijn de verwerkingsverantwoordelijken voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De BBE-gegevens zijn: Vereniging van Beheer van de Binnentuin Eelderdiephof, per adres Voorsterbeeklaan 65, 3521 DJ Utrecht. KvK: 820432441.

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer u eigenaar wordt van een van de appartementsrechten in een van de twaalf appartementsblokken aan de Voorsterbeeklaan 1-97/Eelderdiephof 20-138 te Utrecht ontvangen en verwerken wij (het administratiekantoor voor BBE en VvE van de parkeergarage) uw voor-en achternaam en adresgegevens. Dit kunnen de volgende gegevens zijn: voor- en achternaam; e-mailadres; straat en huisnummer; postcode en woonplaats; telefoonnummer; bankrekeningnummer. Het doel van deze verwerking is in het kader van het beheer van de binnentuin en parkeergarage.

De gegevens worden verzameld en opgeslagen voor de volgende doeleinden:

  • Uw naam en e-mailadres gebruiken we voor het verzenden van informatie voor de algemene ledenvergaderingen van de diverse verenigingsbesturen en het zenden van informatie aan u die in het belang is voor het beheer van de binnentuin en parkeergarage in de meest ruime zin van het woord. Eventueel ook telefoonnummer.
  • Uw naam, adresgegevens en bankrekeningnummer worden gebruikt in de administratie van de BBE en VvE’s om bij te houden of u voldoet aan de verplichtingen van de VvE’s.

Door de gegevens aan ons te verstrekken geeft u ons toestemming om de gegevens voor bovengenoemde doeleinden te gebruiken. Bovendien zijn een aantal van deze gegevens noodzakelijk voor de VvE’s om het beheer van de binnentuin en parkeergarage te doen.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op de servers Yourhosting, gevestigd te Zwolle. Daarnaast zijn de gegevens opgeslagen op de personal computers van de administrateur en in Dropbox (wij verwijzen naar www.dropbox.com/privacy), waartoe een of meer bestuursleden en de administrateur toegang hebben.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen, waaronder versleuteling middels een SSL-certificaat, zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

De website van de VvE’s, die gedeeld wordt met Beheervereniging Binnentuin Eelderdiephof (BBE), maakt geen gebruik van cookies. Ook wordt er geen gebruik gemaakt van Google Analytics. De website wordt gehost door het bedrijf Yourhosting, gevestigd te Zwolle, die in staat is om eigen statistieken bij te houden van de hoeveelheid bezoekers aan onze website en welke pagina’s worden bezocht. Dit doet men met behulp van hun eigen hostingmanager. Wij verwijzen naar https://www.yourhosting.nl/over-ons/privacypolicy.html

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving.

Rechten

U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw gegevens in te trekken, met uitzondering van uw naam, adres en bankrekeningnummer, waarna wij u overige gegevens niet meer zullen verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van onze gegevensverwerking op basis van uw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

U heeft ook recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om uw persoonsgegevens te rectificeren. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken, dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen bij het bestuur van de VvE’s. Mochten uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kunt u ons schriftelijk verzoeken om uw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Daarnaast heeft u het recht op het wissen van uw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken, voor zover dit niet strijdig is met het beheer van de binnentuin en de parkeergarage. Volgens de AVG heeft u bovendien het recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van uw gegevens. Gezien het doel van de VvE’s kan de VvE’s hieraan geen invulling geven.

Wij zullen uw verzoek binnen vier weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. U kunt uw verzoek aan ons e-mailen via tuin.eelderdiephof@gmail.com. Daarnaast kunt u vanaf 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en worden op de website gepubliceerd.